راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر امام خميني به بغداد
سه شنبه 8 فروردین 3,900,000
چهارشنبه 9 فروردین 3,250,000
شنبه 12 فروردین 3,672,000
یکشنبه 13 فروردین 3,672,000
دوشنبه 14 فروردین 3,400,000
سه شنبه 15 فروردین 3,500,000
چهارشنبه 16 فروردین 3,672,000
شنبه 19 فروردین 3,672,000
یکشنبه 20 فروردین 3,672,000
دوشنبه 21 فروردین 3,672,000
سه شنبه 22 فروردین 6,000,000
چهارشنبه 23 فروردین 3,672,000
شنبه 26 فروردین 3,672,000
یکشنبه 27 فروردین 3,672,000
دوشنبه 28 فروردین 3,672,000
سه شنبه 29 فروردین 6,000,000
چهارشنبه 30 فروردین 3,672,000
شنبه 2 ارديبهشت 3,672,000
یکشنبه 3 ارديبهشت 3,672,000
دوشنبه 4 ارديبهشت 3,672,000
چهارشنبه 6 ارديبهشت 3,672,000
شنبه 9 ارديبهشت 3,672,000
یکشنبه 10 ارديبهشت 3,672,000
دوشنبه 11 ارديبهشت 3,672,000
چهارشنبه 13 ارديبهشت 3,672,000
شنبه 16 ارديبهشت 3,672,000
یکشنبه 17 ارديبهشت 3,672,000
دوشنبه 18 ارديبهشت 3,672,000
چهارشنبه 20 ارديبهشت 3,672,000
شنبه 23 ارديبهشت 3,672,000
یکشنبه 24 ارديبهشت 3,672,000
دوشنبه 25 ارديبهشت 3,672,000
چهارشنبه 27 ارديبهشت 3,672,000
شنبه 30 ارديبهشت 3,672,000
یکشنبه 31 ارديبهشت 3,672,000
دوشنبه 1 خرداد 3,672,000
چهارشنبه 3 خرداد 3,672,000
شنبه 6 خرداد 3,672,000
یکشنبه 7 خرداد 3,672,000
دوشنبه 8 خرداد 3,672,000
چهارشنبه 10 خرداد 3,672,000
شنبه 13 خرداد 4,015,000
یکشنبه 14 خرداد 4,015,000
دوشنبه 15 خرداد 4,015,000
چهارشنبه 17 خرداد 4,015,000
شنبه 20 خرداد 4,015,000
یکشنبه 21 خرداد 4,015,000
دوشنبه 22 خرداد 4,015,000
چهارشنبه 24 خرداد 4,015,000
شنبه 27 خرداد 4,015,000
یکشنبه 28 خرداد 4,015,000
دوشنبه 29 خرداد 4,015,000
چهارشنبه 31 خرداد 4,015,000
شنبه 3 تير 4,015,000
یکشنبه 4 تير 4,015,000
دوشنبه 5 تير 4,015,000
چهارشنبه 7 تير 4,015,000
شنبه 10 تير 4,015,000
یکشنبه 11 تير 4,015,000
دوشنبه 12 تير 4,015,000
چهارشنبه 14 تير 4,015,000
شنبه 17 تير 4,015,000
یکشنبه 18 تير 4,015,000
دوشنبه 19 تير 4,015,000
چهارشنبه 21 تير 4,015,000
شنبه 24 تير 4,015,000
یکشنبه 25 تير 4,015,000
دوشنبه 26 تير 4,015,000
چهارشنبه 28 تير 4,015,000
شنبه 31 تير 4,015,000
یکشنبه 1 مرداد 4,015,000
دوشنبه 2 مرداد 4,015,000
چهارشنبه 4 مرداد 4,015,000
شنبه 7 مرداد 4,015,000
یکشنبه 8 مرداد 4,015,000
دوشنبه 9 مرداد 4,015,000
چهارشنبه 11 مرداد 4,015,000
شنبه 14 مرداد 4,015,000
یکشنبه 15 مرداد 4,015,000
دوشنبه 16 مرداد 4,015,000
چهارشنبه 18 مرداد 4,015,000
شنبه 21 مرداد 4,015,000
یکشنبه 22 مرداد 4,015,000
دوشنبه 23 مرداد 4,015,000
چهارشنبه 25 مرداد 4,015,000
شنبه 28 مرداد 4,015,000
یکشنبه 29 مرداد 4,015,000
دوشنبه 30 مرداد 4,015,000
چهارشنبه 1 شهریور 4,015,000
شنبه 4 شهریور 4,015,000
یکشنبه 5 شهریور 4,015,000
دوشنبه 6 شهریور 4,015,000
چهارشنبه 8 شهریور 4,015,000
شنبه 11 شهریور 4,015,000
یکشنبه 12 شهریور 4,015,000
دوشنبه 13 شهریور 4,015,000
چهارشنبه 15 شهریور 4,015,000
شنبه 18 شهریور 4,015,000
یکشنبه 19 شهریور 4,015,000
دوشنبه 20 شهریور 4,015,000
چهارشنبه 22 شهریور 4,015,000
شنبه 25 شهریور 4,015,000
یکشنبه 26 شهریور 4,015,000
دوشنبه 27 شهریور 4,015,000
چهارشنبه 29 شهریور 4,015,000
شنبه 1 مهر 4,015,000
یکشنبه 2 مهر 4,015,000
دوشنبه 3 مهر 4,015,000
چهارشنبه 5 مهر 4,015,000
شنبه 8 مهر 4,015,000
یکشنبه 9 مهر 4,015,000
دوشنبه 10 مهر 4,015,000
چهارشنبه 12 مهر 4,015,000
شنبه 15 مهر 4,015,000
یکشنبه 16 مهر 4,015,000
دوشنبه 17 مهر 4,015,000
چهارشنبه 19 مهر 4,015,000
شنبه 22 مهر 4,015,000
یکشنبه 23 مهر 4,015,000
دوشنبه 24 مهر 4,015,000
چهارشنبه 26 مهر 4,015,000
شنبه 29 مهر 4,015,000
یکشنبه 30 مهر 4,015,000
دوشنبه 1 آبان 4,015,000
چهارشنبه 3 آبان 4,015,000